Vaste plaatsen

KLIK HIER VOOR
Recron Voorwaarden Vaste Plaatsen PDF

Reglement vaste plaatsen
Herzien oktober 2012 en jan 2019 (meegestuurd met factuur 2019)
Looptijd:
Uw vaste plaats loopt van 1-4 tot 31-10 en wordt automatisch verlengd tenzij u of wij deze willen beëindigen.

Nutsvoorziening:
Op uw vaste plaats zijn verschillende aansluitpunten (riool, water en elektra) Deze punten is de scheiding tussen het campingnetwerk en het netwerk op uw plaats. Alle kosten, eventueel voor beide netwerken, die veroorzaakt worden door storingen en/of foutief gebruik van het netwerk op uw plaats, zijn voor uw rekening.
Water:
Het verbruik van water gaat via de watermeter en wordt in het najaar gefactureerd.
Na 1 november moet u in de waterput zelf het water afsluiten en aftappen om bevriezing te voorkomen.

U geeft dan ook de meterstand door bij de receptie. Als we geen meterstand ontvangen wordt er gerekend met een geschatte waarde.
Gas:
Bij iedere (sta) caravan mogen max. 2 gasflessen voor propaan of butaangas (vol of leeg) staan.
LPG tanks zijn verboden.
U bent verplicht om jaarlijks uw gasinstallatie te (laten) controleren en minstens ééns per 3 jaar uw gasslang te vervangen.
Riolering:
U bent de kosten van de rioolheffing verschuldigd.
Bij aansluiting op de riolering geldt dat u gebruik moet maken van PVC klasse 41 en moet werken met een zeer gering afschot (1 cm op 10 m.). Gebruik geen vochtige doekjes in het riool.

Elektra:
Het verbruik van de elektra wordt bijgehouden via de meterstanden en in het najaar gefactureerd.
Voor de aansluiting van de elektra geldt dat u uitsluitend grijze grondkabel mag gebruiken.
Deze moet nadat hij zo lang mogelijk is ingegraven zo kort mogelijk verticaal naar de caravan worden gelegd.
U bent verplicht om de elektriciteitsinstallatie in uw caravan aan te sluiten, te gebruiken volgens de NEN- veiligheidsnormen en te laten controleren.
U bent verplicht om een aardlekschakelaar aan te sluiten. Controleer of alle stopcontacten achter deze aardlekschakelaar staan.
U kunt in totaal max. 16 ampère gebruiken. Controleer zelf of laat controleren of de ampère van uw eigen zekeringen niet te hoog zijn.

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

(Ver) Bouwen (herzien 2022):
Bespreek uw plannen en ideeën altijd eerst met de campingeigenaar. Om toestemming te verkrijgen voor een (ver) bouwing dient u een tekening (zij- en bovenaanzicht), voorzien van maten en materiaalkeus, in te dienen. Als er geen bezwaren zijn ontvangt u de tekening terug voorzien van handtekening en stempel. Bewaar dit document als goedkeuringsbewijs.

Het (ver)plaatsen van bouwsels, zoals schuurtjes, schuttingen enz., het aanleggen van een terras, evenals het verbouwen van de caravan is zonder de schriftelijke toestemming van de campingeigenaar is verboden. Kampeermiddelen, schuurtjes, schuttingen e.d. die niet voldoen aan redelijke eisen van welstand en onderhoud of zijn geplaatst zonder goedkeuringsbewijs kunnen worden geweigerd, dan wel, nadat u hiervan schriftelijk op de hoogte bent gesteld, op uw kosten van de camping worden verwijderd. Hier geldt nooit een verjaring

Tijdstip van verbouwen:
Tijdens het hoogseizoen (feestdagen, meivakantie, juli aug) en iedere zondag, mag er, ivm geluidsoverlast, niet gebouwd en/of verbouwd worden.
Afmeting bebouwing:
Totale bebouwing van uw chalet plus berging niet meer mag zijn dan 50 m2 mag zijn.

Veranda / terras:
Totale bebouwing van uw chalet plus een veranda mag niet groter zijn dan 70m2
De overkapping op de veranda mag max. over de helft van de veranda.
De veranda mag aan 1 korte kant dicht met bv. een schutting. 
Afstanden tussen bebouwing / groen / schutting
brandweer voorschrift moet deze afstand minimaal 3 meter zijn. De afstand tussen de haag en de caravan, schutting, schuur e.d. moet daarom minimaal 1.5 meter zijn. Een schutting tegen de haag mag dus niet.

Beplanten en snoeien.
Het kappen, zagen, snijden evenals het verplaatsen en/of beschadigen van afrasteringen en/of beplanting zonder overleg is verboden.
In de maanden maart t/m oktober worden geen snoeiwerkzaamheden verricht. In het laagseizoen en winter is snoeien alleen toegestaan na overleg en goedkeuring van de eigenaar. Vaak kunt u dan ook uw groter groenafval via ons gratis afvoeren.
De beplanting die u zelf plant mag geen overlast veroorzaken voor de campingeigenaar of andere recreanten.
De plaats dient in goede staat van onderhoud te worden gehouden. De plaats moet op 1 november opgeruimd zijn en vrij van losliggende spullen
Als dit niet of onvoldoende gebeurt zijn wij genoodzaakt, na sommatie, op uw kosten de verzorging uit te voeren.
Het gebruik van gif is niet toegestaan.
De afstanden tussen alle bebouwing moet minimaal 3 meter zijn. De afstand tussen de beplanting en de caravan, schutting, schuur e.d. moet minimaal 1.5 meter zijn.

Beëindigen van uw (sta) caravan plaats:
Ga met uw verkoopplannen altijd eerst naar de campingeigenaar.
In het geval van het overlijden van de betalende eigenaar/kampeerder komt de betalingsplicht en/of opruimplicht te liggen bij de erfgenaam. Als de erfgenaam wil blijven kamperen dan heeft hij/zij voorrang op de wachtlijst en gaat het op dat moment geldende kampeertarief betalen.
Nadat u hebt aangegeven dat u de (sta)caravan wil verkopen wordt de (sta)caravan, in overleg met u, door ons getaxeerd. De taxatie is alsof de stacaravan los aan de weg zou staan.
Als u het niet eens bent met de door ons getaxeerde waarde kunt u de caravan laten taxeren door een onafhankelijke, hiertoe bevoegde partij.
Als de getaxeerde waarde lager is dan € 2000, –

dan mag de (sta) caravan niet meer op de standplaats worden verkocht. U moet de stacaravan dus slopen of op laten halen door een opkoper.
Bij het beëindigen van de overeenkomst dient de plaats volledig opgeruimd en netjes te worden achtergelaten, vrij van schuurtjes, tegels, afval, losse voorwerpen enz.
Indien een caravan moet worden gesloopt of afgevoerd, zijn de kosten van sloop en/of afvoer voor rekening van u als eigenaar van de caravan.
Totdat de caravanplaats leeg en opgeruimd is blijven alle betalingsverplichtingen van toepassing.
Als de taxatiewaarde hoger is dan € 2000.-
De eigenaar houdt een lijst bij van kampeerders die graag een seizoenplaats en/of een stacaravan plaats willen hebben.
De kampeerders die een seizoenplaats hebben en willen doorstromen naar een vaste plaats hebben voorrang op de ‘nieuwe’ kampeerders. Dit geldt ook voor de voorseizoenplaats die doorstroomt naar een seizoenplaats.
Een uitzondering wordt gemaakt indien u de stacaravan wilt verkopen aan uw eigen kinderen.
Mocht niemand van de wachtlijst interesse hebben in de aangeboden (sta) caravan dan kunt u zelf actief op zoek gaan naar een koper.
De campingeigenaar houdt altijd het recht om met de nieuwe eigenaar geen nieuwe overeenkomst af te sluiten.
Totdat de caravan officieel verkocht is blijven alle betalingsverplichtingen van toepassing

Bemiddelingskosten: Als de (sta) caravan, na goedkeuring van de eigenaar, op Midicamping van der Burgh verkocht wordt met behoud van plaats dan wordt er door ons een toeslag geheven van 5% van de verkoopprijs, met een minimum van € 200.- en een maximum van € 500.-. Deze toeslag dient te worden betaald door de koper.

Seizoenplaatsen

Klik hier voor

Reglement seizoenplaatsen

Herzien oktober 2012 en jan 2019

Looptijd:
Uw seizoenplaats loopt van 1-4 tot 31-10
Indien u het volgende seizoen weer komt kamperen mag de toercaravan op de plaats blijven staan.

Nutsvoorziening: 
Op uw vaste plaats zijn verschillende aansluitpunten (riool, water en elektra)  aanwezig. Deze punten is de scheiding tussen het campingnetwerk en het netwerk op uw plaats. Alle kosten, eventueel voor beide netwerken, die veroorzaakt worden door storingen en/of foutief gebruik van het netwerk op uw plaats, zijn voor uw rekening.
Gas:
Bij iedere (sta) caravan mogen max. 2 gasflessen voor propaan of butaangas (vol of leeg) staan.
U bent verplicht om jaarlijks uw gasinstallatie te (laten) controleren en minstens om de 3 jaar uw gasslang te vervangen.

Riolering:
Bij aansluiting op de riolering kunt u gebruik maken van het rioolpunt achter uw caravan.

Water:
U kunt achter de caravan gebruik maken van de waterkraan.
Vaak moet u deze kraan delen met uw buren waardoor een permanente aansluiting naar uw toercaravan niet mogelijk is.
Bij vriezend weer worden de kranen afgesloten.

Elektra:
Het verbruik van de elektra wordt bijgehouden door middel van meterstanden en deze worden in het najaar gefactureerd.
Het stopcontact van de camping is aangesloten met een aardlekschakelaar,
U bent verantwoordelijk voor een goedgekeurde installatie in de toercaravan
U kunt in totaal max. 10 ampère gebruiken. Controleer zelf of laat controleren of de ampère van uw eigen zekeringen en aardlekschakelaar niet te hoog zijn.

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Plaatsen van de toercaravan:
De toercaravan moet met de opening naar het midden staan.
Er mag één bijzettentje op de plaats erbij gezet worden.
Er mag één schuurtje op de plaats erbij gezet worden.
De toercaravan moet één meter uit de ‘erfgrens’ staan.
De voortent mag van tentdoek en in overleg mag er ook een ‘vaste’ voortent geplaatst worden.
In de voortent mag een vaste vloer gelegd worden.

(Ver) Bouwen:
Als de gemeente Westvoorne een ander bestemmingsplan en/of omgevingsvisie aanneemt dan veranderen ook de regels qua bouwen en bebouwing op de camping.
Bespreek daarom altijd uw plannen en ideeën eerst met de campingeigenaar.
In de periode van 1 juli tot 1 september, in voor en naseizoen tijdens de schoolvakanties en iedere zondag, mag er niet gebouwd en/of verbouwd worden
Het (ver)plaatsen van bouwsels, zoals schuurtjes, schuttingen enz., het aanleggen van een terras, evenals het verbouwen van de caravan is zonder de schriftelijke toestemming van de campingeigenaar verboden.
Om toestemming te verkrijgen voor een (ver) bouwing dient u een tekening (zij- en bovenaanzicht), voorzien van maten en materiaalkeus, in te dienen. Als er geen bezwaren zijn ontvangt u de tekening terug voorzien van handtekening en stempel. Bewaar dit document als goedkeuringsbewijs.
De afstanden tussen de bebouwingen van iedere plaats (dus ook de schutting) moet minimaal 3 meter zijn. De afstand tussen de haag en de caravan, schutting, schuur e.d. moet daarom minimaal 1.5 meter zijn. Dus u houdt 1.5 meter afstand en de buren houden ook 1.5 m afstand waardoor 3 meter afstand is.
Kampeermiddelen, schuurtjes, schuttingen e.d. die niet voldoen aan redelijke eisen van welstand en onderhoud of zijn geplaatst zonder goedkeuringsbewijs kunnen worden geweigerd, dan wel, nadat u hiervan schriftelijk op de hoogte bent gesteld, op uw kosten van de camping worden verwijderd. Hier geldt nooit een verjaring

Beplanten en snoeien.
Het kappen, zagen, snijden evenals het verplaatsen en/of beschadigen van afrasteringen en/of beplanting zonder overleg is verboden.
In de maanden maart t/m oktober worden geen snoeiwerkzaamheden verricht.
In het laagseizoen en winter wordt van u verwacht dat u na overleg en goedkeuring van de eigenaar de haag achter de caravan snoeit. Vaak kunt u dan ook uw groter groenafval via ons gratis afvoeren.
De beplanting die u zelf plant mag geen overlast veroorzaken voor de andere recreanten.
De plaats dient in goede staat van onderhoud te worden gehouden. De plaats moet op 1 november opgeruimd zijn en vrij van losliggende spullen
Als dit niet of onvoldoende gebeurt zijn wij genoodzaakt, na sommatie, op uw kosten de verzorging uit te voeren.
Het gebruik van gif is niet toegestaan.

Beëindigen van uw seizoenplaats:
Ga met uw plannen altijd eerst naar de campingeigenaar.
In het geval van het overlijden van de betalende eigenaar/kampeerder komt de betalingsplicht en/of opruimplicht te liggen bij de erfgenaam. Als de erfgenaam wil blijven kamperen dan heeft hij/zij voorrang op de wachtlijst en gaat het op dat moment geldende kampeertarief betalen.
Bij het beëindigen van de overeenkomst dient de plaats volledig opgeruimd en netjes te worden achtergelaten, vrij van schuurtje, tegels, vaste voortentvloer, afval, losse voorwerpen enz.
Uw seizoenplaats overeenkomst loopt van 1 april tot 31 oktober.
Totdat de seizoenplaats leeg en opgeruimd is blijven alle betalingsverplichtingen van toepassing.

Translate »